miejsce na Twoją reklamę


  PYTANIE DO EKSPERTA - BEZPŁATNIE
   ZADAJ PYTANIE: Czy Twoja firma może uzyskać dotację?
Niezbędne informacje
  DODAJ /REKLAMUJ FIRMĘ
  CENNIK/OFERTA
  KLAUZULA PRAWNA
  POMOC
  KONTAKT

  zaloguj się
Dotacje unijne - baza firm
Filtry:
ZOBACZ FIRMY - aktywne
Firmy współpracujące - aktywne
Nowości i komunikaty

Rozpoczęto nabor wniosków do Działania 8.1.3 Programu Kapitał Ludzki w województwie podlaskim

uczestnika projektu - nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup (niekorzystających wcześniej z pomocy / otrzymujących wsparcie innego rodzaju / korzystających z podobnych, ale nieidentycznych form pomocy);
problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa (nowy problem - brak narzędzi / znany problem - brak narzędzi / znany problem - narzędzia niepozwalające na rozwiązanie problemu);
formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów; przy czym możliwe jest tutaj także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej, a także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności (nowa forma wsparcia / zaadaptowanie na potrzeby projektu formy wsparcia wykorzystywanej w innym sektorze, w stosunku do innej grupy docelowej / zmodyfikowana forma tradycyjna).

Projekty innowacyjne EFS dzielą się na dwa rodzaje: testujące i upowszechniające.

Projekty testujące mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. Realizowane muszą być w dwóch etapach (etap przygotowawczy i etap wdrożenia).

Projekty upowszechniające to projekty innowacyjne, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL. Projekty upowszechniające obejmują wyłącznie fazę upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki

Projekty innowacyjne testujące a projekty standardowe

Projekty innowacyjne testujące są nastawione na badanie, rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do praktyki produktów (narzędzi) służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów.

Projekty standardowe mają charakter przede wszystkim aktywizacyjny, innowacyjne skupiają się natomiast na wypracowaniu nowatorskiego produktu, nowych rozwiązań lub procesów.

W ramach planowanych do ogłoszenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2010 r. konkursów (zgodnie z Planem Działań dla priorytetów VI, VIII i IX), będą mogły być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących.
2011-07-20 / www.mrr.gov.pl

WIADOMOŚCI JAK DOSTAĆ DOTACJE NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ

Jak ugryźć 40 tysięcy złotych?

Nawet 40 tysięcy złotych możesz otrzymać na rozkręcenie własnej firmy.

Jeśli masz pomysł, ale nie wiesz od czego zacząć, przerażają Cię formalności.
Nie wyważaj otwartych drzwi. Skorzystaj z doświadczenia Ewy.
Ona już wie, jak zacząć. Zdobyła wiedzę potrzebną do założenia firmy i uzyskała dotację na start. Ty też możesz wziąć udział w projektach dla przyszłych przedsiębiorców.
Eksperci powiedzą Ci, jak stworzyć biznesplan. Będziesz mógł uzyskać dotację i wsparcie finansowe w pierwszym okresie prowadzenia działalności.
2011-07-29 / WUPwięcej»

KOMUNIKATY

Podstawowe informacje o projektach innowacyjnych
Projekty innowacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ściśle dookreślono pojęcie "projekt innowacyjny" (odnoszący się tylko i wyłącznie do Europejskiego Funduszu Społecznego). Innowacyjny będzie każdy projekt, który spełnia wymagania zawarte w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O innowacyjności projektu świadczyć ma jego realizacja z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego oraz etapowość cyklu życia projektu.

Projekt innowacyjny to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

Efektem projektu innowacyjnego powinien być nowy, oryginalny, wcześniej nie stosowany produkt, którego innowacyjność może się przejawiać w trzech wymiarach, przenikających się wzajemnie oraz mogących występować równocześnie lub niezależnie od siebie:
2011-00-00więcej»

Z kraju i ze świata

Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1824/62/IV/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę. .........
2011-07-13 / urzad wojewodzki

Konsultacje dla zainteresowanych projektami innowacyjnymi w Priorytecie IX PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy organizuje 15 oraz 19 lipca br. w siedzibie WUP w Katowicach indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych aplikowaniem w konkursie dotyczącym projektów innowacyjnych testujących w zakresie Priorytetu IX PO KL.
2011-07-11więcej»

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.1 i Poddziała

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego dla Poddziałania 8.1.1 i Poddziałania 8.1.2 POKL
W okresie od 01.07.2011 r. – 31.07.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 7 umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę umów na realizację projektu w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.2.
0000-00-00 / W.URZADwięcej»

zareklamuj się
miejsce na Twoją reklamę ( 220 X 220 )
Dotacje, doradztwo - Ostatnio dodane
VENTO CONSULTING SP. Z O.O.
60-836 POZNAŃ
Joanna Wysocka
49-340 Lewin Brzeski
EUROPOINT
31- 532 Kraków
Copyright eurocom s.c. rights reserved 2005-2011